KoleNedelkovski.edu.mk

Опис на образовните профили со наставна програма за секој од нив

Машинско Енергетски Техничар

kolektor klima

Кои се работните задачи кои ќе може да ги извршува?

По завршувањето на училиштето ученикот е способен за следниве работни задачи:

  •     Вршење пресметки и изведба на одделни делови од енергетските постројки
  •     Преглед и контрола на работата на енергетските машини и постројки
  •     Монтирање и поправка на одделни делови
  •     Одржување на енергетските постројки
  •     Раководење и координација со работата на монтерите и ракувачите со енергетските постројки

Можности за вработување:

Со овој образовен профил, лицето може да се вработи во сервиси за моторни возила, автомобилската индустрија, котларници, дистрибуција и транспорт на гасни горива, термоцентрали, хидроцентрали, топлификација и во сите фирми за одржување на енергетските системи.

Можности за продолжување на образованието:

Најсоодветни факултети за продолжување  на образованието се Машинскиот факултет  и сите технички факултети.