KoleNedelkovski.edu.mk

Опис на образовните профили со наставна програма за секој од нив

Електромеханичар за електронски уреди

Кои се работните задачи кои ќе може да ги извршува?

Со образовниот профил „Електромеханичар за електронски уреди“, кандидатите стекнуваат стручни знаења од подрачјето на електротехниката и електрониката. По завршувањето на училиштето ученикот е способен за следниве работни задачи:

Поправка и одржување на електронски уреди (телевизори, радио приемници, мерни регулациони уреди и други електронски уреди)

Можности за вработување:

Електромеханичарите за електронски уреди можат да се вработат во претпријатија чија дејност е производство, одржување и монтажа на електро - опрема, како и во било кое претпријатие кое има потреба од повремено или тековно одржување и сервисирање на електрични погони, електронски уреди и опрема, регулирачки и управувачки системи и апарати за домаќинство. Сметајќи дека електронското управување е дел од сите професионални уреди и машини тргнувајќи од најобичната машина за перење во домаќинството, ова е навистина голем простор во кој е детерминирана можноста за вработување и самовработување.

Можности за продолжување на образованието:

Сродни профили на исто ниво (профили од градежна и електротехничка струка) и на сродните профили на повисоко ниво (електротехничар за автоматика и телекомуникации, електротехничар за компјутерска техника и автоматика и специјалистичко образование од електротехничка струка).

Вие сте на: Home Опис на образовните профили со наставна програма за секој од нив Електромеханичар за електронски уреди