KoleNedelkovski.edu.mk

Virtual Tour

Погледнете ги кабинетите во кои се изведува наставата во ССОУ „Коле Неделковски“.

Кабинет за општо машинство
Фотогалерија

Кабинет за пневматика
Фотогалерија

Кабинет за нумерички управувани машини и роботика
Фотогалерија

Кабинет за автоматика и PLC
Фотогалерија

Кабинет за деловно работење
Фотогалерија

Вие сте на: Home Virtual Tour