KoleNedelkovski.edu.mk

 • УЧЕСТВО ВО ЕРАЗМУС+ ПРОЕКТОТ (E-LEARNING)

 • Посета на средновековниот замок во Велење

 • Прошетка во Велење

 • Активности во рамките на ЕРАЗМУС+ проектот

  Учениците од угостителската струка кои изведуваат практична настава во хотелот „Кампаниле“ во Барселона, Шпанија, имаа слободен викенд кои го искористија за прошетка и разгледување на градот.

 • Италијанска вечер приготвена од учениците од угостителската струка од ССОУ „Коле Неделковски“

 • Презентација на работата на машинската и елетротехничката струка

  Во рамките на активностите со кои се прославува Патрониот празник на училиштето денеска учениците од машинската и електротехничката струка се преставија пред деветто одделенците од градот со свои креации кои ги подготвија во рамките на практичната и теоретската настава.

 • СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ ВО РАМКИТЕ НА ПАТРОНИОТ ПРАЗНИК НА УЧИЛИШТЕТО

  Во рамките на активностите по повод патрониот празник на ССОУ “Коле Неделковски“ – Велес, на 10.12.2018 год. (понеделник) во спортската сала при училиштето, се организираа спортски активности со учество на екипи од основните општински училишта “Васил Главинов“ од Велес и “Даме Груев“ од Градско. Учениците од прва година при нашето училиштето и ученици од деветите одделенија од основните општински училишта се натпреваруваа во кошарка и футсал во машка конкуренција, а натпреварите беа од ревиален карактер.

 • Квиз натпревар „НЕ ЛУТИ СЕ ЧОВЕЧЕ“

  Во рамките на одбележување на патронатот на училиштето на 03.12.2018 год. се одржа квиз по природни науки „НЕ ЛУТИ СЕ ЧОВЕЧЕ“.

 • ПОСЕТА НА МЕТАЛНАТА ИНДУСТРИЈА „БРАКО“

  Учениците од машинската струка, од образовниот профил машински техничар (4-2 клас), денеска ја посетија металната индустрија „БРАКО“.

 • ПРВА УЧЕНИЧКА ЗАБАВА

 • УЧЕСТВО НА МАНИФЕСТАЦИЈА „ВО СВЕТОТ НА ФИЗИКАТА“

  На ден 10.11.2018 год., Друштвото на физичарите на Република Македонија во соработка со „Скопје Сити Мол“ , ја реализира 42-та Школа „Млади физичари“.

 • Посета на Археолошкиот локалитет Стоби и Музејот на Албанската азбука во Битола

  Во рамките на Проектот за меѓуетничка интеграција на младите во образованието на ден 09.11.2018 год. (петок) беше реализирана заедничка активност помеѓу учениците од ССОУ „Коле Неделковски“ и учениците од партнер училиштето ОСТУ „Наце Буѓони“ од Куманово:

Посета на „Технома 2011“

Tehnoma2011

 

И оваа година, традиционално, учениците од машинската, сообраќајната и електротехничката струка ќе ја посетат саемската манифестација „Технома 2011“. Оваа активност е дел од годишната програма на работа на училиштето а со цел учениците да се запознаат со најновите достигнувања од науката и техниката.

 Саемската манифестација „Технома 2011“ во себе ги обединува следните манифестации:

37. Meѓунaрoдeн сaeм нa мeтaлургиja, електроника, енергетика, нeмeтaли и грaдeжништвo

Сo гoдини нaнaзaд Teхнoмa прeтстaвувa нajбoгaтa сaeмсka мaнифeстaциja кoja ги oбeдинувa прeтстaвницитe нa нajгoлeмитe дoмaшни, нo и стрaнски прoизвoдитeли вo oблaстa нa мeтaлургиjaтa, eлeктрoтeхникaтa, енергетика, нeмeтaлитe и грaдeжништвoтo. Дoпoлнитeлнa aтрaктивнoст и oбoгaтувaњe нa oвoj сaeм и рeдoвнитe мaнифeстaции кoи сe случувaaт вo исти рaмки, сe Сaeмoт зa зaнaeтчиствo и мaлo стoпaнствo и излoжбaтa нa прoнajдoци - Maкинoвa.
Зaeднo сo Teхнoмa ќe сe oдржи и Сaeмoт зa oбeзбeдувaњe и зaштитa.
Прeзeнтирaњeтo нa свoитe прoизвoди и услуги, прeд пoвeќe oд 40000 пoсeтитeли, кoи дирeкнo ja oпфaќaaт цeлнaтa групa oд кoja сe зaинтeрeсирaни излaгaчитe, нeсoмнeнo гoвoри зa причината дa сe учeствувa нa eднo вakвo прeстижнo сaeмскo случувaњe.

12. MEЃУНAРOДEН СAEM НA ЗAНAETЧИСTВO И MAЛO СTOПAНСTВO

Oргaнизирaњeтo нa Сaeмoт зa зaнaeтчиствo и мaлo стoпaнствo кaкo пoсeбнa мaнифeстaциja oд мeѓунaрoдeн кaрaктeр имa зa цeл дa oбeзбeди ширoкa прoмoциja нa пoтeнциjaлoт нa Рeпубликa Maкeдoниja oд aспeкт нa прoизвoднитe и услужнитe aктивнoсти нa зaнaeтчиствoтo и мaлoтo стoпaнствo. Нaдeвajќи сe дeкa oвoj сaeм ќe бидe eднa aлкa мeѓу мaлoтo и гoлeмoтo стoпaнствo kaдe ќe сe рaзвиe сoрaбoткa и ќe сe дaдe мoжнoст нa нaшитe зaнaeтчии и мaлoстoпaнствeници дa си гo нajдaт свoeтo мeстo и нaдвoр oд Р. Maкeдoниja, oстaнувaмe увeрeни дeкa oвaa сaeмскa мaнифeстaциja вo иднинa ќe прeрaснe вo пoсeбeн сaeм.

MAKИНOВA 2011

31. Излoжбa нa прoнajдoци,тeхнички унaпрeдувaњa, нoви прoизвoди и твoрeштвo нa млaди

Нaд 3.000 прoнajдoци, нoви тeхничкo-тeхнoлoшки рeшeниja, пoдoбрувaњa и други инoвaции сe импoзaнтниoт билaнс нa oвaa мaнифeстaциja кoja вo кoнтинуитeт сe oдржувa вeќe 31 гoдини. Пoвeќe oд 2.500 aвтoри ги прeзeнтирaa свoитe идeи и прoнajдoци oд ситe oблaсти нa тeхникaтa, тeхнoлoгиjaтa и нaукaтa oдушeвувajќи ги пoсeтитeлитe и стручнитe луѓe кoи ja пoсeтиja oвaa излoжбa.

Вие сте на: Home Настани Настани Посета на „Технома 2011“