KoleNedelkovski.edu.mk

 • Фотографии од Гастрономскиот натпревар во Штип

 • Гастрономски и ресторански натпревар

  На ден 10.05.2019 година (Петок) на покана на Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитет „Гоце Делчев„ – Штип се одржа гастрономски и ресторански натпревар наменет за ученици и студенти од средните угостителски училишта и факултетите за туризам од нашата држава. Учениците од ССОУ Коле Неделковски земаа учество во гастрономскиот дел.

 • На часот по иновации во ООУ „Благој Кирков“ - Велес

 • УЧЕСТВО ВО ЕРАЗМУС+ ПРОЕКТОТ (E-LEARNING)

 • Посета на средновековниот замок во Велење

 • Прошетка во Велење

 • Активности во рамките на ЕРАЗМУС+ проектот

  Учениците од угостителската струка кои изведуваат практична настава во хотелот „Кампаниле“ во Барселона, Шпанија, имаа слободен викенд кои го искористија за прошетка и разгледување на градот.

 • Италијанска вечер приготвена од учениците од угостителската струка од ССОУ „Коле Неделковски“

 • Презентација на работата на машинската и елетротехничката струка

  Во рамките на активностите со кои се прославува Патрониот празник на училиштето денеска учениците од машинската и електротехничката струка се преставија пред деветто одделенците од градот со свои креации кои ги подготвија во рамките на практичната и теоретската настава.

 • СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ ВО РАМКИТЕ НА ПАТРОНИОТ ПРАЗНИК НА УЧИЛИШТЕТО

  Во рамките на активностите по повод патрониот празник на ССОУ “Коле Неделковски“ – Велес, на 10.12.2018 год. (понеделник) во спортската сала при училиштето, се организираа спортски активности со учество на екипи од основните општински училишта “Васил Главинов“ од Велес и “Даме Груев“ од Градско. Учениците од прва година при нашето училиштето и ученици од деветите одделенија од основните општински училишта се натпреваруваа во кошарка и футсал во машка конкуренција, а натпреварите беа од ревиален карактер.

 • Квиз натпревар „НЕ ЛУТИ СЕ ЧОВЕЧЕ“

  Во рамките на одбележување на патронатот на училиштето на 03.12.2018 год. се одржа квиз по природни науки „НЕ ЛУТИ СЕ ЧОВЕЧЕ“.

 • ПОСЕТА НА МЕТАЛНАТА ИНДУСТРИЈА „БРАКО“

  Учениците од машинската струка, од образовниот профил машински техничар (4-2 клас), денеска ја посетија металната индустрија „БРАКО“.

Книгата е бесмртна

Книгата е бесмртна, таа живее и ќе живее во бесмртните светилишта – библиотеките. Доказ за ова е, секако, развојот и модернизирањето на денешните библиотеки, вклопени во духот на современиот тренд, исправени пред предизвикот што не може да биде посилен од човековата желба да се држи в рака книга и да се пие од нејзините страници. Нејзиниот мирис нè мами да навлеземе во нејзините страници, нејзините редови го крепат нашиот зборовен фонд и нè прават горди.

biblioteka       biblioteka2

И денес, како и пред педесет години стремежот за развој на училишната библиотека е ист: да се пробуди кај учениците интерес за читање, да се развива културата на читањето, да се гради естетски однос кон книгата.

Во последните години, особено за потребата на средното стручно образование се набавува литература не само за потребите на редовната настава, туку и дополнителна литература која ќе ги научи учениците сами да пронаоѓаат нови извори за информирање и за збогатување на знаењата. Идните  активности на училишната библиотека се токму во тој правец.

Дали печатењето книги е излишно и дали компјутерската технологија и Интернетот го менуваат начинот на комуницирање и изразување? Напротив, 21 век докажува дека уште поинтензивно продолжува мистеријата и маѓијата на книгата и библиотеката.

            Библиотекарството во Македонија е старо колку што се стари и почетоците на словенската писменост. Од Кирил и Методиј, преку Климент и Наум до денешните современици, книгата и библиотекарството постојано биле надополнување на општеството. Без нив не може да се замисли постоењето на цивилизацијата, без нив не може да се замисли постоењето на еден народ.

     Библиотеки, книги, јазик – нераскинливо единство кое е длабоко вкоренето во мислите на секој којшто е жеден за знаења, гладен за иднината.

     Библиотеки, книги, јазик – вкоренето единство кое го надополнува нашето секојдневие.

            Училишната библиотека при ССОУ „Коле Неделковски“ Велес е библиотека од затворен тип. Нејзина основна цел е помагање на вкупниот воспитно-образовен процес и ширење на книжевната, научната и општата култура пред се на учениците и наставниот кадар. Училишната библиотека собира, стручно обработува и дава на користење библиотечен материјал потребен на учениците, наставниот кадар и  на останатите вработени во нашето училиште.

biblioteka3

            Училишната библиотека денес располага со околу 10800 книги од нив повеќето се наменети како лектирни изданија за позајмување на учениците од прва до четврта година за стручните паралелки. Освен лектирните изданија во склоп на училишната библиотека има учебници кои се доставуваат како во сите така и во нашето училиште со проектот „Бесплатни учебници“ дадени на располагање за сите ученици во стручните паралелки.Располагаме и со стручна литература која може да ја користат сите вработени наставници во нашето училиште, но и стручната служба.

            Книжниот фонд во училишната библиотека се средува според принципот на слободен пристап кон книгата. Затоа една од задачите на училишниот  библиотекар е да му помогне и да го поттикне ученикот не само да се служи со библиотеката туку и да ја развие неговата свест за значењето на книгите и навиките тие да се чуваат.

            Затоа пак ќе речеме со јазикот на нашата македонска писменост - Книгата е бесмртна, нејзиниот мирис нè мами да навлеземе во нејзините страници, зошто нејзините редови го крепат нашиот зборовен фонд и нашето опстојување низ вековите..

тие ќе поминат - ТАА ЌЕ ОСТАНЕ“.

Вие сте на: Home Училишна библиотека Книгата е бесмртна