KoleNedelkovski.edu.mk

Проект „Лидер“– избор на најдобар ученик во струка од завршните години во стручното образование во Република Македонија

kole-nedelkovski-lider

АГЕНДА
26 ноември 2014 година
8.00 – 9.00 Пристигнување на учесниците
8.00 – 9.00 Состанок на Централната комисија
9.00 – 9.10 Обраќање кон учесниците на натпреварот
9.05 – 9.15 Подигање на тестовите од страна на набљудувачите, идентификување на кандидатите и сместување по простории.
9.15 – 10.15 Теоретски дел од натпреварот
10.15 – 10.30 Прибирање на тестовите од теоретскиот дел од страна на Централната комисија
10.30 Соопштение на составот на работните групи за прегледување на тестовите на огласната табла на училиштето домаќин
10.30 – 10.45 Распределува до прегледувачите на тестовите по групи
11.00 – 12.00 Прегледување на тестовите според клуч од прегледувачите
10.30 – 10.45 Распределба на кандидатите за реализација на Практичниот дел на натпреварот
10.45 – 12.15 Реализација на практичниот дел од натпреварот
12.15 – 12.45 Оценување на кандидатите
12.45 Објавување на резултатите на ранг листа подготвена од Централната комисија
12.45 – 13.00 Поднесување приговори
13.00 – 13.30 Разгледување на приговорите, објавување на конечни резултати.
13.30 – 13.35 Завршно обраќање кон учесниците на натпреварот

Вие сте на: Home lider-na-struka Проект „Лидер“– избор на најдобар ученик во струка од завршните години во стручното образование во Република Македонија