KoleNedelkovski.edu.mk

Учество на Отворениот ден на ОУ „Блаже Коневски“

10253828 10152411157184662_9010960895502075974_n

Учениците и професорите од ССОУ „Коле Неделковски“ учествуваа на отворениот ден организиран од ОУ „Блаже Коневски“. За поздрав се активностите што основните училишта ги организираат со цел да извршат кариерен развој и насочување на идните средношколци. Денеска тоа се случи во ОУ „Блаже Коневски“ каде средните училишта од градот се преставија со своите струки и профили кои тие ги нудат. ССОУ „Коле Неделковски“ пред идните средношколци од ОУ „Блаже Коневски“ се претстави со 14 образовни профили (техничар за компјутерско управување, автотехничар мехатроничар, машинско енергетски техничар, машински техничар, автомеханичар, заварувач, машинобравар, електротехничар за компјутерска техника и автоматика, елетротехничар за електроника и телекомуникации, електротехничар енергетичар, електроинсталатер и монтер, техничар за транспорт и шпедиција, келнер и готвач) од машинската, електротехничката, сообраќајната и угостителската струка. На поставениот штанд идните средношколци и нивните родители добија подетални информации за предметите што се изучуваат и можностите за понатамошно продолжување на образованието и вработување. Значајно е да се истакнат соработките со социјалните партнери „Динамо ХИТ“, „Брако“, „Леов“, „Колска“ (каде учениците изведуваат практична настава во реални услови) и се надеваме на идната соработка со германската фирма „Маркхарт“ (делегација од фирмата беа во посета на училиштето на 07.05.2014г.) За се она што остана како дилема за родителите и идните средношколци, училиштето организира ОТВОРЕН ДЕН на 28.05 2014г. каде заинтересираните ќе можат на лице место да видат што работат учениците и каде се изведува наставата. За други дополнителни информации можете да не контактирате на Facebook страната на училиштето https://www.facebook.com/ssoukolenedelkovski, WEB страната www.kolenedelkovski.edu.mk на телефонскиот број 231-446. Се надеваме, идни средношколци, дека Вашиот избор ќе биде ССОУ „Коле Неделковски“ !

 10152425 10152411159259662_4538271417211738498_n

10172615 10152411159319662_8963754493130867496_n

10245543 10152411157114662_7608670475931842562_n

10288714 10152411157269662_5672139635278575573_n

10291041 10152411157509662_1700915389354126182_n

10296775 10152411157674662_6081772477238662480_n

Вие сте на: Home Отворен ден Учество на Отворениот ден на ОУ „Блаже Коневски“