KoleNedelkovski.edu.mk

Опис на образовните профили со наставна програма за секој од нив

Конкурс за упис 2012/2013

makedonia

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

К О Н К У  Р  С

за запишување ученици во јавните средни училишта
во учебната 2012/2013 година
во Република Македонија


Скопје, март 2012 година

Во согласност со член 42 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија” број 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11 и 6/12) и Законот за стручно образование и обука („Службен весник на Република Македонија” број 71/06, 117/08, 148/09 и 17/11) запишувањето ученици во јавните средни училишта се врши по пат на Конкурс кој го објавува Министерството за образование и наука во средствата за јавно информирање по предлог на основачот.

Со  Конкурсот  за  запишување  ученици  во  средното  образование  во  учебната 2012/2013 година е утврдена можноста за запишување ученици според наставните планови и програми за: гимназиско образование, стручно образование и обука (техничко образование - четиригодишно траење и стручно образование за занимање - тригодишно траење), средно уметничко образование и средно образование за ученици со посебни образовни потреби.

 

К О Н К У Р С

за запишување ученици во јавните средни училишта
во учебната 2012/2013 година
во Република Македонија

Велес

1.  СРЕДНО СТРУЧНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ”

Во прва година ќе се запишат 408 ученици во 12 паралелки (340 ученици во 10 паралелки со настава на македонски јазик и 68 ученици  во 2 паралелки со настава на албански јазик) според наставните планови и програми за:

Машинска струка – 170 ученици, 5 паралелки

- машински техничар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- машински техничар

алб

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- техничар за компјутерско управување

 мак

 34 уч.

 1 пар.

 4.г.тр.

 45 минимум поени

- автотехничар-мехатроничар/машинско -енергетски техничар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

- автомеханичар/ металостругар -
заварувач

мак

34 уч.

1 пар.

3 г.тр.

30 минимум поени

 Електротехничка струка - 170 ученици, 5 паралелки

- електротехничар за компјутерска техника и автоматика

мак

68 уч.

2 пар.

4 г.тр.

55 минимум поени

- електротехничар за електроника и телекомуникации

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

50 минимум поени

- електротехничар за електроника и телекомуникации

алб

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

50 минимум поени

- електротехничар-енергетичар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

Сообраќајна струка - 34 ученици, 1 паралелка

- техничар за транспорт и шпедиција            мак          34 уч.         1 пар.         4 г.тр.         60 минимум поени

Угостителско-туристичка струка - 34 ученици, 1 паралелка

- келнер/ говач                                           мак         34 уч.          1 пар.        3 г.тр.          30 минимум поени


П Р Е Г Л Е Д

на наставните предмети од основното образование кои се предвидени во критериумите за рангирање на успехот на учениците

1

 

 

 

2

3

4

Ред. бр.

 

 С Т Р У К А

Наставни предмети кои
с
е задолжителни

Наставни предмети кои се
о
д значење за струката, односно изборното подрачје

 

1.

Машинска

 

 

мајчин и странски јазик

- математика, физика

 

2.

Електротехничка

мајчин и странски јазик

- математика, физика

 

3.

Сообраќајна

 

мајчин и странски јазик

- математика, физика

 

4.

Угостителско-туристичка

мајчин и странски јазик

- биологија, географија

* Мајчин јазик: македонски јазик, албански јазик, турски јазик и српски јазик

II. УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

Запишувањето на учениците во јавните средни училишта (во натамошниот текст: училишта) во учебната 2012/2013 година ќе се врши под услови и на начин утврдени со Законот за средното образование, Законот за стручно образование и обука и со овој Конкурс.

Бесплатен превоз или сместување на учениците кои ќе се запишат во прва година во јавните средни училишта, нема да биде обезбеден ако избраниот вид на образование (струка) го има во општината, односно регионот.

Наставата се изведува на македонски јазик и кирилско писмо.

За припадниците на заедниците кои следат настава на јазик различен од македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, наставата во јавните средни училишта се изведува на јазикот и писмото на соодветната заедница.

Условите за запишување на учениците се:

- да имаат  завршено основно образование;

- да не се постари од 17 години;

-  да  се  определиле  за  план  и  програма  за  еден  од  следните  видови образование;

- стручно образование и обука;

- да ги исполнуваат критериумите утврдени со овој Конкурс.

Учениците од ромската етничка заедница можат да се запишат во одредено јавно средно училиште ако имаат до 10% помалку поени од бројот на поените предвидени согласно Конкурсот за соодветните наставни планови и програми и ако ги задоволуваат дополнителните критериуми за испит на знаење и вештини во соодветното училиште.

III. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ

При пријавувањето, учениците треба да ги поднесат следните документи:

- пријава за запишување (пријавата за запишување ученикот ја подигнува од училиштето во кое ученикот сака да се запише и истата е бесплатна);

- оригинални свидетелства од V до VIII одделение;

- извод од матичната книга на родените (без оглед на датумот на издавањето).

IV. КОНКУРСНИ РОКОВИ

Пријавувањето и запишувањето на учениците се врши во два уписни рока, јунски и августовски, со две пријавувања во јунскиот и едно пријавување во августовскиот рок.

Првото пријавување и запишување на учениците во јунскиот уписен рок се врши на 14 и 15 јуни 2012 година, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 18 јуни 2012  година.

Второто пријавување од јунскиот уписен рок и запишување на учениците ќе се врши на 27 и 28 јуни, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 29 јуни 2012  година.

Пријавувањето и запишувањето на учениците во августовскиот рок се врши на 16 август 2012 година, а резултатите од запишувањето на учениците и слободните места ќе се објават на 17 август 2011 година.

Училиштата кои во двата уписни рока не ги потполниле утврдените ученички места за запишување со овој Конкурс продолжуваат со запишување на учениците до 31  август 2012 година.

V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР

Критериуми за избор на учениците се:

−    среден успех на ученикот од V - VIII одделение;
−    среден  успех  на  ученикот  постигнат  по  четири  предмети  (мајчин  јазик, странски јазик и два предмети што се од значење за струката);
−    дипломи  од  освоени  (I,  II  и  III)  места  од  меѓународни  и  републички натпревари од (мајчин јазик, странски јазик и наставни предмети што се од значење за струката односно изборното подрачје);
−    средна вредност од поени добиени за поведение.

Во училиштата каде што се пријавуваат поголем број ученици од планираниот број со  еднаков  број  поени,  ќе  се  организира  квалификационо  тестирање  од  предметите значајни за струката.

За средниот успех од V до VIII одделение ученикот може да добие најмногу 50 поени (средниот успех од петто, шесто, седмо и осмо одделение се собира, се дели на четири  и истиот број се множи со коефициент 10).

За средниот успех постигнат од четирите предложени наставни предмети   (два наставни предмети задолжително за сите видови образование и два предмети што се значајни за струката), ученикот може да добие најмногу 20 поени (5 поени за секој предмет).

За освоено место од меѓународни и републички натпревари ученикот може да добие најмногу 5 поени. (За освоено место од меѓународни натпревари 5 поени, за освоено место од републички натпревари: 3 поени за I место, 2 поени за II место и 1 поен за III место). На ученикот му се вреднува само една диплома која носи најмногу поени.

За средна вредност од поените за поведение од V до VIII одделение ученикот може да добие најмногу 5 поени. (Примерно поведение се вреднува со 5 поени, добро поведение се вреднува со 3 поени и незадоволително поведение се вреднува со 0 поени. Средната вредност е збир од поените за поведението од петто, шесто, седмо и осмо одделение поделен со 4).

Ученикот по сите критериуми утврдени со овој конкурс може да добие најмногу 80 поени.

Утврдениот  број  минимум  поени  за  првиот  уписен  рок,  прво  пријавување,  се составен дел на овој Конкурс. Училиштата за второто пријавување во првиот уписен рок можат да го намалат утврдениот број на минимум поени дадени во Конкурсот, за најмногу 5 поени. Училиштата се должни со интерен оглас за второто пријавување во првиот уписен рок и за вториот уписен рок да го истакнат утврдениот минимум поени со кои е можно учениците да конкурираат за запишување во определен план и програма. Објавувањето на минимумот поени треба да се изврши:

- за првиот уписен рок, второ пријавување  на 22 јуни 2012 година.
- за вториот уписен рок на 2 јули 2012 година.

За учениците кои завршиле осмо одделение во Република Македонија, а едно, две или три одделенија (V, VI  или VII одделение) завршиле во странство, за тие одделенија се зема успехот од осмо одделение и важат истите критериуми за избор на ученици дадени погоре.

VI. ОБЈАВУВАЊЕ НА ИНТЕРНИ ОГЛАСИ

Јавните средни училишта интерните огласи ги објавуваат на јавно место во училиштето најдоцна до 27 април 2012 година, во рамките на вкупниот број на ученици и паралелки утврдени со овој Конкурс.

Министер за образование и наука,
м
-р Панче Кралев