Кои се работните задачи кои ќе може да ги извршува?

По завршувањето на училиштето ученикот е способен за следниве работни задачи:

  •     Монтажа и одржување на електрични инсталации
  •     Учество во поставување на електрична инсталација во стамбени згради и индустриски објекти
  •     Монтажа за електроенергетски постројки
  •     Погонско одржување на електрични инсталации и водови
  •     Проучување на техничка документација и прописи за електричната инсталација

 

Можности за вработување:

Со овој образовен профил, лицето може да се вработи во градежно проектантски фирми, фирми кој работат со дистрибуција и продажба на електроматеријали и опрема, фирми кои се занимаваат со одржување на електрични апарати и опрема, директно во производствени погони како лица на одржување на електрични апарати, уреди, инсталации и опрема и машини од различен вид. Можат да работат како дел од тимовите за монтажа и одржувањена лифтови и многу други места каде доменот е електро опрема. Овие лица примаат дообука и лесно се вклопуваат во телекомуникациски фирми, како и фирми за производство и транспорт на електрична енергија.Сите фирми можат да бидат од  јавниот и приватниот сектор.

Можности за продолжување на образованието:

Сродни профили на исто ниво (профили од градежна и електротехничка струка) и на сродните профили на повисоко ниво (електротехничар – енергетичар и специјалистичко образование од електротехничка струка).