Што изучува:

Учениците се запознаваат со разните постапки за заварување на металите (електролачно заварување, заварување во заштитна атмосфера од гасови, електроотпорно заварување и останатите постапки за заварување). Училиштето располага со заварувачко одделение каде учениците практично можат да ги применат претходните постапки.

ЗАВАРУВАЧИТЕ СЕ ДЕФИЦИТАРНИ КАДРИ ВО  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА !

Можности за вработување:

Учениците можат да се вработат во производните капацитети од металопреработувачката индустрија (Брако, Леов, Динамо Хит и др.)

Можности за продолжување на образованието:

Сродните профили на повисоко ниво (техничар за компјутерско управување, автотехничар мехатроничар, машинско-енергетски техничар, машински техничар за производство, специјалистичко образование од машинска и електротехничка струка).