КОНЕЧНИ РАНГ ЛИСТИ ОД ПРВОТО ПРИЈАВУВАЊЕ ВО ЈУНСКИОТ УПИСЕН РОК

1. Машинска струка
Техничар за производно машинство и машински техничар
Машински техничар за моторни возила
Техничар за компјутерско управување и машинско енергетски техничар
Автомеханичар и заварувач
2. Електротехничка струка
Електротехничар за компјутерска техника и автоматика
Електротехничар за електроника и телекомуникации
Техничар за индустриска мехатроника
Eлектротехничар енергетичар
3. Сообраќајна струка
Техничар за транспорт и шпедиција
4. Угостителска струка
Келнер и готвач