Кои се работните задачи кои ќе може да ги извршува?

По завршувањето на училиштето ученикот е способен за следниве работни задачи:

  •     Црта и проектира оделни машински делови
  •     Изведува пресметки за одделни машински елементи
  •     Проектира одделни склопови и подсклопови
  •     Изведува оперативни подготовки и го планира и организира производството
  •     Изработува работилнички цртежи
  •     Организира планско и редовно одржување на машините и опремата

Можности за вработување:

Со овој образовен профил, лицето може да се вработи во металопреработувачката индустрија, автомобилската индустрија, машинска индустрија и во секоја друга индустрија како одржувач на опремата.

Можности за продолжување на образованието:

Најсоодветни факултети за продолжување  на образованието се Машинскиот факултет  и сите технички факултети.