Набавен училишен прибор

За потребите за наставата по математика, во нашето училиште се набави училишен прибор, триаголници (сет) 45°, 60° лењир пластичен 1m, агломер и шестар школски пластичен.