1 година 

– 1 година Автомеханичар

– 1 година Електротехничар Енергетичар

– 1 година Електротехничар за електроника и телекомуникации

– 1 година Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

– 1 година Машински техничар за моторни возила

– 1 година Машински техничар

– 1 година Техничар за компјутерско управување 

– 1 година Техничар за производно машинство

– 1 година Техничар за транспорт и шпедиција 

– 1 година Заварувач

– 1 година Келнер и Готвач

2 година 

– 2 година Автомеханичар

– 2 година Електротехничар Енергетичар

– 2 година Електротехничар за електроника и телекомуникации

– 2 година Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

– 2 година Келнер и Готвач

– 2 година Машински техничар за моторни возила

– 2 година Машински техничар 

– 2 година Техничар за компјутерско управување 

– 2 година Техничар за производно машинство

– 2 година Техничар за транспорт и шпедиција 

– 2 година Заварувач

3 година 

– 3 година Електротехничар Енергетичар

– 3 година Електротехничар за електроника и телекомуникации

– 3 година Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

– 3 година Автомеханичар

– 3 година Заварувач

– 3 година Келнер и Готвач

– 3 година Машински Техничар за моторни возила

– 3 година Машински Техничар

– 3 година Техничар за компјутерско управување

– 3 година Техничар за производно машинство

– 3 година Техничар за транспорт и шпедиција

4 година 

– 4 година Автотехничар Мехатроничар

– 4 година Електротехничар Енергетичар

– 4 година Електротехничар за електроника и телекомуникации

– 4 година Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

– 4 година Хотелско туристички техничар

– 4 година Машински техничар

– 4 година Машинско енергетски техничар

– 4 година Техничар за компјутерско управување

– 4 година Техничар за транспорт и шпедиција