Учениците во средното стручно образование полагаат:

Екстерно:

–       еден задолжителен наставен предмет:

македонски јазик и литература;

–       еден изборен наставен предмет:

математика (основно или напредно ниво)

или странски јазик;

Интерно:

–       еден изборен општообразовен наставен предмет од листата на наставни предмети за полагање на државна матура;

–       еден изборен стручен наставен предмет од листата на наставни предмети за третиот предмет од изборниот дел на државната матура во стручното образование.

Проектна задача

Наставниот предмет што го избрал ученикот да го полага екстерно, не може да го полага и интерно !