Одржана обука на вработените за изработка на самоевалуација на работата на училиштето