Одржана презентација на студиските програми на Меѓународниот Славјански Универзитет

Во врска со Програмата за професионална ориентација на учениците од завршните паралелки, беше одржана презентација на студиските програми на Меѓународниот Славјански Универзитет.