Одржана редовна средба на ученичката заедница при ССОУ Коле Неделковски

На одржаната редовна средна на ученичката заеница при ССОУ “Коле Неделковски“ – Велес, одржана на 9.2.2023 год, (четврток) со преставниците на класните заедници каде се разговараше за организирање на ученичките екскурзии за прва, втора и трета година. Се предложија релациите на екскурзиите. Покрај тоа преставниците на класните заедници се догворија и за организирање на ученичка забава.