Посета на археолошкото наоѓалиште Стоби

Посета на 50 ученици од прва, втора и трета година на археолошкото наоѓалиште ,,Стоби”, по повод презентирање и активирање на апликацијата ,,Immersium”, која овозможува преку интерактивен водич (кратки игри, квизови, реконструкции) на мобилниот телефон, да може да се искуси секојдневието на жителите на градот Стоби од крајот на 4 век од н.е.