Посета на часови по иновации пред 9то одделенците од Васил Главинов-Велес

Посета на часови по иновации пред 9то одделенците од Васил Главинов-Велес и презентација на машинската и електротехничката струка од ССОУ “КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ”