Прелиминарни ранг листи од првото пријавување во јунскиот уписен рок

1. Машинска струка
2. Електротехничка струка
3. Сообраќајна струка
4. Угостителска струка