Промоција на образовни профили

Во рамките на маркетинг стратегијата и промоцијата на образовните
профили и струки при ССОУ “Коле Неделковски“ Велес, реализирани презентации во: ООУ “Јосип Броз Тито“ Валандово, ООУ “Владо Kантарџиев“ и ООУ “Крсте Мисирков“ Гевгелија, ООУ “Кочо Рацин“ Дојран и ООУ “Петар Мусев“ Богданци.