Ранг Листи Второ Пријавување

Ранг листа Електротехничар за електроника и телекомуникации 

Ранг листа Машински техничар за моторни возила

Ранг листа Техничар за компјутерско управување 

Ранг листа Техничар за транспорт и шпедиција

Ранг листа Автомеханичар-Заварувач

Ранг листа Техничар за индустриска мехатроника