Средба со претстaвниците на Локалниот Младински Совет на Општина Велес со членовите на ученичката заедница при ССОУ “Коле Неделковски“ – Велес

За потребите на креирањето на Годишната програма на Локалниот Младински Совет наОпштина Велес (ЛСМ) за 2023 година, преставниците на ЛМС на Велес Ивона Јовиќ и Мартина Стаменкова остварија работна средба со преtставниците на ученичката заедница (фокус група) при ССОУ “Коле Неделковски“. Средбата се организираше на 23.2.2023 год.(четврток) во просториите на ССОУ “КолеНеделковски” на која што учество земаа сите претставници на ученичката заедница при училиштето. Од модерираната дискусијата на фокус групата поврзана со потребите и приоритетитена учениците се добија голем број на идеи, а се однесуваа на следното:
– осовременување и реконструкција на отворените спортски објекти во училиштето (МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ)
– уредување и осовременување на училишниот двор- велосипедска патека во училиштето и во град Велес – легнат полицаец пред училиштето и постојка за учениците пред училиштето- музички концерти- литературни презентации- спортски- рекреативни активности- меѓу училишни натпревари од сите области.