ССОУ „Коле Неделковски“ домаќин на годинешните Регионални натпревари

ССОУ „Коле Неделковски“ домаќин на годинешните Регионални натпревари организирани од страна на здружението на наставници по стручни предмети и раководните кадри од електротехничките, машинските и сообраќајните училишта на Република Северна Македонија
Денеска во училиштето се одржаа Регионалните натпревари за Регион 4. Натпреварите се одржаа за пет образовни профила:
Машински техничар за моторни возила,
Техничар за компјутерско управување,
Електротехничар за компјутерска техника и автоматика,
Електротехничар енергетичар и
Техничар за транспорт и шпедиција,
односно на натпреварите земаа учество училиштата:
ССОУ „Коле Неделковски, Велес;
СОУ „Киро Спанџов – Брко“, Кавадарци;
СОУ „Јосиф Јосифоски“, Гевгелија;
СОУ „Никола Карев“, Струмица;
СОУ „Коста Сусинов“, Радовиш и
СОУ „Богданци“, Богданци.
Во отсуство на директорката на училиштето, г-ѓа Весна Стојанова Богоевска, натпреварите ги прогласи за отворени г-дин Боро Ристовски – одговорен за организација на регионалните натпревари и член на претседателството на ЗЕМСУ.