Кои се работните задачи кои ќе може да ги извршува?

Изработува геометриски модел на машинскиот дел  на компјутер врз основа на кој се прави програма потребна за обработка на CNC машина. Управува со процесите на обработка кај современите компјутерски управувани машини – CNC машини. За конструирање на машинските делови се користат најпопуларните програми за компјутерско цртање и моделирање – Solid Works, AutoCad.

 

Можности за вработување:

Со овој образовен профил, лицето може да се вработи во сите производни капацитети, а посебно во металната индустрија.

Можности за продолжување на образованието:

Најсоодветни факултети за продолжување  на образованието се Машинскиот факултет  и сите технички факултети.