Училишната библиотека при ССОУ,,Коле Неделковски” -Велес збогатена со нови наслови

Училишната библиотека при ССОУ,,Коле Неделковски” -Велес збогатена со нови наслови