Одговорно лице за добивање на информации од јавен карактер: Бранко Ордевски

Завршна сметка за 2021 година