НОВОСТИ

  РЕАЛНАТА КОМПАНИЈА „ЕМКО“ ПРИ ССОУ „КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ“ И ОВАА ГОДИНА ЌЕ ПРИСУСТВУВА НА ДЕНОВИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ И КАРИЕРА.
    - На оваа манифестација, која има натпреварувачки карактер, се претставуваат сите средни стручни училишта од Републиката. Минатата година нашето училиште освои златен медал за најдобро уреден штанд и четврто место за Маркетинг план за работа на реална компанија во склоп на училиштето.

  ЗГОЛЕМЕН Е БРОЈОТ НА ФИРМИ - СОЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ СО КОИ УЧИЛИШТЕТО ОСТВАРУВА СОРАБОТКА.
     - Од оваа година, покрај досегашните социјални партнери „Динамо-ХИТ“ и „Брако“, училиштето започна соработка и со фирмите „Жито Вардар“ и „Хемија комерц“. Соработката со социјалните партнери се изведува на ниво на стекнување на практични знаења за учениците од машинската и електротехничката стука и производство на производи. Еден од производите кој учениците го произведуваат е и арматуарата за флуоресцентно осветление, која се произведува со социјалниот партнер „Динамо-ХИТ“.

  НОВОСТИ

  СЕ ПРОШИРУВА АСОРТИМАНОТ НА ПРОИЗВОДИ ШТО ГИ НУДИ РЕАЛНАТА КОМПАНИЈА „ЕМКО“.
     - Покрај арматурата за флуоресцентно осветление, „ЕМКО“ е во план да произведува:
            - Завртки за појување на столбови,
            - Училишни клупи,
            - Корпи за отпадоци и
            - Метални врати

ЗАВРТКИ ЗА СПОЈУВАЊЕ НА СТОЛБОВИ

 

 

УЧИЛШНИ КЛУПИ