Кои се работните задачи кои ќе може да ги извршува?

По завршувањето на училиштето ученикот е способен за следниве работни задачи:

  •     Вршење пресметки и изведба на одделни делови од енергетските постројки
  •     Преглед и контрола на работата на енергетските машини и постројки
  •     Монтирање и поправка на одделни делови
  •     Одржување на енергетските постројки
  •     Раководење и координација со работата на монтерите и ракувачите со енергетските постројки

Можности за вработување:

Со овој образовен профил, лицето може да се вработи во сервиси за моторни возила, автомобилската индустрија, котларници, дистрибуција и транспорт на гасни горива, термоцентрали, хидроцентрали, топлификација и во сите фирми за одржување на енергетските системи.

Можности за продолжување на образованието:

Најсоодветни факултети за продолжување  на образованието се Машинскиот факултет  и сите технички факултети.