Нова опрема за учениците образовниот профил заварувач

Училиштето од сопствени средства, за учениците од образовниот профил заварувач набави четири апарати за заварување. На овој начин се подобруваат условите за изведување на практичната настава во училиштето.