Критериуми за бодирање и избор на учениците се:

 − среден успех на ученикот од VI до IX одделение;
− среден успех на ученикот постигнат по четири предмети (мајчин јазик, странски јазик и два предмети што се од значење за струката);
− дипломи за освоени (I, II и III) места од меѓународни натпревари, како и државни натпревари (организирани од акредитирани здруженија од Министерство за образование и наука) по мајчин јазик, странски јазик, природни науки, математика, хемија, физика, биологија и географија и наставни предмети што се од значење за струката односно изборното подрачје;
 − средна вредност од поени добиени за поведение од VI до IX одделение

прочитај повеќе :

 

Пресметување на бодови табеларен приказ

во табелата подолу внесете вредностите на просечен успех,освоени награди за да видите колку бодови имате

<  Пресметај поени