Учество на работилница во организација на EVN Macedonia

На ден 17.03.2023 година нашето училиште беше покането да присустува на работилница организирана од страна на EVN Macedonia која се одржа во училиштето СЕТУГС ,,Михајло Пупин’’ во Скопје.
На истата од нашето училиште присуствуваа наставниците Боро Ристовски, Ѓорѓи Ѓоргиев и Даниел Здравевски.
Обуката беше со цел наставниците да ги надградат своите знаења како да им ги презентираат содржините на учениците и кои алатки ги користат EVN во нивната компанија на професионалните обуки и тренинзи на страна на електромонтерите.
Исто така од страна на одделот за човечки ресурси беше накратко кажано за компанијата EVN Group и во кои држави се распространети и со кој се дејности се занимаваат.
Од страна пак на електро инженери од компанијата беа претставени системите за навигација и координирање кои се користат во компанијата и како тие функционираат при олеснување на работата на терен.